Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Konusunda Bireysel Başvuru Kılavuzu

A. GENEL AÇIKLAMALAR
İnternet ortamında yapılan yayınlarda özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin olarak bireysel başvuru yapılmadan önce, 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesi dikkatlice okunmalıdır. Söz konusu mevzuat hükmüne göre bireysel başvuru koşullarının gerçekleştiği düşünülüyorsa aşağıdaki adımlar takip edilerek başvuru yapılabilir.

  1. BAŞVURU AŞAMALARI

Başvuru Formunun Elektronik Ortamda Doldurulması
Başvuru Formunun Çıktısının Alınması ve İmzalanması
Başvuru formunun Ekleriyle Birlikte Kuruma Teslim Edilmesi
Başvurunun geçerli olabilmesi için başvuru formu aşağıda öngörülen usul ve esaslara uygun biçimde doldurulmalı ve Kuruma elden veya posta yoluyla teslim edilmelidir. Başvuru bir kanuni temsilci tarafından yapılacaksa temsile ilişkin yetki belgesinin, avukat aracılığıyla yapılıyorsa vekâletnamenin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte; posta yoluyla yapılacak başvurularda nüfus cüzdanı veya pasaport belgesinin RESMİ ONAYLI (noter onayı, kamu kurumları vb. kimlik doğrulayıcı mercii onayı) örneklerinin gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan başvuru Kurum tarafından reddedilecektir.

FORMUN ELEKTRONİK ORTAMDA DOLDURULMASI

Form aşağıdaki açıklamalara göre doldurulmalıdır:

  1. KİŞİSEL BİLGİLER

1- ADI: 
2- SOYADI: Formun bu alanlarına Özel hayatın gizliliği ihlal edilen T.C. vatandaşlarının nüfus cüzdanlarında yazılı olan adları ve soyadları, yabancılar için ise pasaportlarında yer alan adları ve soyadları yazılacaktır.
3- T.C. KİMLİK NUMARASI: Formdaki kimlik numarası ile ilgili alana T.C. vatandaşlarının 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarasını yazmaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayan başvurucular bu alana pasaport numaralarını gireceklerdir.
4- CİNSİYETİ: Bu alana T.C. vatandaşları nüfus cüzdanlarında yazılı olan cinsiyetlerini, yabancılar ise pasaportlarında yer alan cinsiyetlerini yazacaklardır.
5- DOĞUM YERİ VE TARİHİ: Bu alana T.C. vatandaşları nüfus cüzdanlarında, yabancılar ise pasaportlarında yer alan bilgileri yazacaklardır. Doğum tarihi gün, ay ve yıl biçiminde formdaki ilgili kutucuklara aktarılmalıdır. Bu bilgilerin nüfus cüzdanında veya pasaportta yer aldığı şekliyle, kısaltılmaksızın ve değiştirilmeksizin yazılması gerekir.
6- UYRUĞU: Bu alana Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, “T.C.” kısaltmasını yazacaklardır. Yabancı uyruklular, birden fazla uyruğu olanlar, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ile mülteciler durumlarını belirtir açıklamayı bu alana yazmalıdırlar.
7- MESLEĞİ: Başvurucunun mesleğini, yoksa durumunu belirten açıklamayı bu alana yazması gerekir.
8- YAZIŞMA ADRESİ: Kurumun başvurucular ile yapacağı her türlü yazışma, tebligat ve bilgilendirme yazıları bu formda belirtilen yazışma adresine gönderilecektir. Bu nedenle formda belirtilen adresin doğru ve güncel olması gereklidir.
9- İLETİŞİM BİLGİLERİ (Telefon Numarası ve Elektronik Posta Adresi): Formun bu alanına başvurucunun sürekli olarak kullandığı ve kendisine en kısa zamanda ve en kolay şekilde ulaşılabilecek telefon numarası ile elektronik posta adresinin yazılması gerekmektedir.

 

BAŞVURU VEKALETEN YAPILACAKSA AVUKATININ:

(Başvuru avukat aracılığıyla yapılacak ve takip edilecekse, formun bu alanlarının aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde doldurulması gerekmektedir.)

 

1- ADI:
2- SOYADI: Gerçek kişiler bakımından yukarıdaki “Adı” ve “Soyadı” alanlarının doldurulmasına ilişkin bilgilere bakınız.
3- YAZIŞMA ADRESİ: Vekil aracılığıyla yapılan başvurularda vekil ile yapılan yazışmalar ya da ona yapılan tebligatlar başvuru sahibine yapılmış sayılmaktadır.
4- İLETİŞİM BİLGİLERİ (Telefon Numarası ve Elektronik Posta Adresi): Bu alana vekilin sürekli olarak kullandığı ve kendisine en kısa zamanda ulaşılabilecek telefon numaraları ile elektronik posta adresinin yazılması ve iletişim bilgilerinde bir değişiklik olduğunda en kısa sürede Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

 

  1. İHLALE İLİŞKİN BİLGİLER

(Bu başlık altındaki açıklamalarda başvuru sahibi sadece özet ve özlü bilgiler vermeli, gerektiğinde ekte sunduğu ilgili belgeye atıf yapmak suretiyle taleplerini aktarmalıdır.)

1-İHLALE NEDEN OLAN YAYININ TAM ADRESİ/ADRESLERİ(URL-link):

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden ve bu yayına erişimin engellenmesini talep eden kişiler, ihlale neden olan yayının tam adresini/adreslerini (URL-link) eksiksiz olarak belirtmesi gerekmektedir.

2-HANGİ AÇILARDAN HAKKIN İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bu alanda başvuru sahibinin özel hayatın gizliliğinin hangi nedenlerle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeleri açık, sade ve anlaşılır bir tarzda delilleriyle birlikte ortaya koymalıdır. Başvurunun Kurum tarafından kabul edilebilmesi için özel hayatın gizliliği hakkının şahsen ve doğrudan zedeleyen görüntü, ses, resim vb. içeriklerin internet ortamında varlığı ve bu ihlâl nedeniyle meydana gelen mağduriyetin başvuru yapıldığı sırada da devam ediyor olması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru konusu bireysel işlemle özel hayatın gizliliği hakkı şahsen ve doğrudan etkilenmeyen kişilerin başvuruları kabul edilemez bulunup reddedilmektedir.

BAŞVURU FORMUNUN ÇIKTISININ ALINMASI VE İMZALANMASI

Web sayfası üzerinde yayınlanan başvuru formu doldurulduktan sonra kayıt butonuna basılarak kayıt edilmesi sağlanmalıdır. Başvuru formu yazıcıdan çıktı alınarak, başvuran tarafından veya varsa temsilcisi ya da avukatı tarafından imzalanıp gerekli diğer belgelerle birlikte imzalı asıl nüshasının Kuruma teslim etmesi gerekmektedir.

 Formun imzasız olması ya da ıslak imzalı olmaması durumunda başvuru işleme konulmayacağından formun Kuruma tesliminden önce bu hususların kontrol edilmesinde yarar vardır.

 

III. EKLER

(Formun ekine başvurunun esasına dayanak teşkil eden belgelerin başvuru formundaki sıra takip edilmek ve aşağıdaki açıklamalar dikkate alınmak suretiyle eklenmesi gerekmektedir.)
Başvurucunun ek olarak sunacağı belgeleri ya da örneklerini tarih sırasına göre numaralandırarak, her bir belgeyi tanımlayıcı başlıklar hâlinde dizi pusulasına bağlaması gerekir. Belgelerin asıllarının teslim edilmesi hâlinde bunlar başvurucuya iade edilmeyecektir.
Kuruma sunulacak belgelerin birbirine tutturmak için zımbalanmaması, yapıştırılmaması ya da bağlanmaması gerekir. Tüm sayfalar sırasına göre numaralandırılmalıdır.
Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı örneği ve yabancı uyruklu ise geçerli kimlik belgesi (başvuru posta yoluyla yapılacaksa; bu belgelerin RESMİ ONAYLI -noter onayı, kamu kurumları vb. kimlik doğrulayıcı mercii onayı- örneklerinin gönderilmesi gerekmektedir.)

Başvuru vekalet yoluyla yapılacaksa yetki belgesi ve vekâletname

İhlale ilişkin belgeler ya da örnekleri

BAŞVURU FORMUNUN ÇIKTISININ EKLERİYLE BİRLİKTE KURUMA TESLİM EDİLMESİ

Başvurunun geçerli olabilmesi için:

Elektronik ortamda doldurulan formun çıktısı alınıp, imzalandıktan sonra başvuru dilekçesi ile birlikte imza sahibi tarafından Kuruma elden veya posta yoluyla teslim edilmelidir. Teslim aşamasında yapılan kontroller sonrasında herhangi bir eksiklik olmaması durumunda başvuru Kurum tarafından kabul edilir. Ancak, posta yoluyla yapılacak başvurularda nüfus cüzdanı veya pasaport belgesinin RESMİ ONAYLI (noter onayı, kamu kurumları vb. kimlik doğrulayıcı mercii onayı) örneklerinin gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan başvuru Kurum tarafından reddedilecektir.

  1. BAŞVURU SONRASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Erişimin engellenmesini talep ederek Kuruma başvuran kişiler veya vekilleri, başvurularının Kurum tarafından kabul edilmesine müteakip yirmi dört saat içinde özel hayatın gizliliğinin ihlaline gerekçe olarak bildirdikleri adresleri (URL-link) Sulh Ceza Hâkiminin kararına sunması gerekmektedir.

Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkacaktır. Hâkim tarafından verilen bu karara karşı Kurum tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

 Bazı İnternet Siteleri için İçerik Şikâyet Süreçleri ve İletişim Bilgileri

Facebook


Facebook’ta karşılaşmış olduğunuz bir problemi bildirmek ve gerektiği takdirde içerik çıkartma talebinizi iletmek için Yardım Merkezi’ni kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikli olarak aşağıdaki linke tıklamanız gerekmektedir: https://www.facebook.com/help

Ebeveynler, öğretmenler ve çocuklara özel güvenli kullanım ipuçlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantı adresini tıklayabilirsiniz
https://www.facebook.com/safety

Siber zorbalığa maruz kaldığını düşünenlerin yapabilecekleri hakkında gençler ve ebeveynlere yönelik bilgilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantı adresini tıklayabilirsiniz
https://www.facebook.com/help/420576171311103/


Bazı konular özelinde oluşturulmuş bildirim formlarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz

Başkasının eline geçen (hacklenen) kişisel hesaplar hakkında bildirimde bulunmak için
https://www.facebook.com/hacked

Sahte veya taklit kişisel hesaplar hakkında bildirimde bulunmak için
https://www.facebook.com/help/167722253287296

Facebook’ta hesabı olmayan kişilerin sahte veya taklit hesaplar hakkında bildirimde bulunmaları için
https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808

Diğer Sayfa yöneticilerinden birinin hesabı başkasının eline geçtiği için Sayfa yöneticiliğini kaybetmiş kişiler icin
https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353

Kötü amaçlı oluşturulmuş olduğunu dusundugunuz içerikler hakkında bildirimde bulunmak için
https://www.facebook.com/help/212722115425932

13 yaşından küçük birine ait bir hesap hakkında bildirimde bulunmak için
https://www.facebook.com/help/157793540954833

Hesabınızın kapatılması halinde bu durumu bildirmek için
https://www.facebook.com/help/contact/l … 9603972907

Vefat eden kişiye ait olan bir hesabın anıtlaştırılmasını talep etmek için
https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841

Kişisel hesabınızın sayfaya dönüştürülmesi konusunda talepte bulunmak için
https://www.facebook.com/help/116067818477568
Twitter
Twitter’da karşılaşmış olduğunuz bir problemi Twitter’a bildirmek ve gerektiği takdirde içerik çıkartma talebinizi iletmek için Yardım Merkezi’ni kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikli olarak aşağıdaki linke tıklamanız gerekmektedir: https://support.twitter.com/

Sahte bir hesabı bildirmek için
https://support.twitter.com/forms/impersonation

Özel bilgilerin ifşası ile ilgili bildirimde bulunmak için
https://support.twitter.com/forms/private_information

Twitter Resmi İletişim Bilgileri
twi18nlp@twitter.com
domains@twitter.com


Youtube
Youtube ile ilgili telif hakkı ve diğer işlemler için aşağıdaki link aracılığıyla talebinizi iletebilirsiniz.

https://support.google.com/youtube/

Resmi İletişim Bilgileri
support@youtube.com


Google
Google ile ilgili işlemler için aşağıdaki linkler aracılığıyla talebinizi iletebilirsiniz.

Google’da Güvenli Arama’yı etkinleştirmek için
https://support.google.com/websearch/answer/510/?hl=tr

Google’da uygunsuz içeriği bildirmek için
https://support.google.com/blogger/answer/76315?hl=tr
İçeriği Google’dan kaldırmak için
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905


Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Sohbeti Aç
Yardıma mı ihtyiacınız var?
Canlı İletişim
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz