DMB PARTNERS LAW AND CONSULTING

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

DMB Partners Law And Consulting ekibi olarak, kişisel verilerin işlenmesinde kişi temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı 698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımızca usulüne uygun olarak işlenen ve güvenli bir şekilde korunan kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

DMB Partners Law And Consulting ekibi ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK mevzuatına uygun bir biçimde 1136 sayılı Avukat Kanunu kapsamında yerine getirmekte olduğumuz her türlü hizmet ve faaliyet ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenip saklanabilecektir. İşlenerek saklanan kişisel verileriniz, KVKK ve diğer mevzuatın öngördüğü şekilde yurt içi ve lazım gelen durumlarda yurt dışındaki yetkili üçüncü kişilere aktarılabilecek ve KVKK ile mevzuatta belirlenen süreler boyunca saklanabilecektir.

 

1 – Veri Sorumlusu ve Temsilciler

DMB Partners Law And Consulting, müvekkillerine, müvekkil adaylarına ilişkin olan ve/veya web sitesinin kullanımı nedeni ile elde edilebilecek kişisel verilerin güvenliğine, her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenerek saklanmasına büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir. Veri sorumlusuna site üzerinde yer alan irtibat numaraları, e-mail hesapları veya iletişim bölümünden ulaşılması mümkündür.

2 – Kişisel Verilerin Toplanması, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebleri

Tarafınıza sunulan hukuki hizmet ve iş süreçleri kapsamında, söz konusu hizmetlerin ayıpsız bir şekilde ifa edilebilmesi, hak ve menfaatlerinizin korunabilmesi amaçları  ile KVKK ve sair mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak, çeşitli vasıtalar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanabilecek ve işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca; web sitemiz, iş başvuru formları, iletişim formları, güvenlik amacıyla kaydedilen video kayıtları, telefon görüşmelerimiz, ihtarnameler, sözleşmeler, dilekçeler, müzekkereler, yapılan görüşmeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri, davaların takipleri veya icra takipleri süreçleri ile toplanmakta ve Veri Sorumlusu/Veri Sorumlusu adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenmektedir.

İşbu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, flash bellek, bulut ve benzeri elektronik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, tarafınızca DMB Partners Law And Consulting’e sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi yöntemlerle de elde edilebilecektir.

3 – İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileriniz: Adınız ve soyadınız, nüfus cüzdanı, TCKN, doğum tarihi/doğum yeri, vergi kimlik numarası,

İletişim Bilgileriniz: adresiniz, e-posta, cep telefonu, ikametgâh bilgileriniz,

Banka Hesap Verileriniz: Banka hesap numarası, fatura/borç bilgisi, IBAN, kredi kartı bilgileriniz,

Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, kartlı giriş ve çıkış kayıtları;

Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz; Fotoğrafınız, tarafı olduğunuz uyuşmazlıklara ilişkin görüntüler,

Aile ve Yakın Verileriniz; Ad ve soyadları

Demografik Verileriniz; Eğitim seviyesi, gelir seviyesi ve benzeri profil bilgileri

4 – İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili birimlerimiz tarafından çalışmaların yapılması, raporlama ve istatistik çıkarılması, iş sürecinin yürütülmesi, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi süreçlerinin yürütülmesi, satın alma, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı v.b.), İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi iletişim ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile Avukatlarımıza, Danışmanlarımıza VUK, SGK, İş Kanunu, ISG Kanunu, Çevre Yönetim Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, ipotek temin süreçlerinin yürütülmesi için gayrimenkul değerlendirme firmalarına, iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve/veya rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

Bu doğrultuda, DMB Partners Law and Consulting’den almış olduğunuz hizmetin konusunun yurtdışı ile bağlantılı olması halinde, yurtdışında bulunan iş ortaklarımızla, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5 – Kişisel Verilerinizin Güvenliğinin Sağlanması İçin Tarafımızca Alınan Önlemler

DMB Partners Law and Consulting tarafından hukuka ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlara uygun şekilde elde edilerek işlenen kişisel verileriniz; KVKK ’nın 12. maddesine uygun olarak, güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu güvenliğin sağlanması adına DMB Partners Law and Consulting olarak kişisel verilerinize üçüncü kişilerin hukuka aykırı olarak erişmesini ve verilerinizi rızanız dışında işlemesini önlemek, verilerinizin güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamak gayesiyle gerekli olan tüm güvenlik önlemlerini ve mobil yazılımları temin etmiş bulunmaktayız.

6 – Kişisel Verilerinizin Tarafımızca Saklanma Süresi

Bilgilerinizi genellikle hukuki hizmetlerimizi sağlamak ve taleplerle ilgilenmek için gerektiği gibi saklarız. Bu, sizin veya şirketinizin veya kuruluşunuzun mevcut bir müşteri olup olmadığı veya son müşteri postaları veya bültenleriyle etkileşimde bulunup bulunmadığınız veya son etkinliklere katılıp katılmadığınız gibi bir dizi faktöre bağlı olacaktır. DMB Partners Law and Consulting olarak, kişisel verilerinizi KVKK’nın 4. maddesi uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarla ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. Ayrıca, kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekteyiz. Geçerli saklama süresinin sona ermesi üzerine veya talebiniz üzerine kişisel verileriniz geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak güvenli bir şekilde silinecektir.

 

7 – Kişisel Veri Sahibinin KVKK 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin ÖZER HUKUK&DANIŞMANLIK OFİSİ tarafından işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılmışsa kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin ÖZER HUKUK&DANIŞMANLIK OFİSİ tarafından eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, verilerdeki yanlışlıkların düzeltilmesini isteme,
  • Kullanım alanının son bulması, kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verilerinizin silinmesini, anonimleştirilmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi, anonimleştirilmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

8 – Veri Sorumlusuna ve Veri İşleyene Başvuru Usulü

Yukarıda yer alan haklarınızı, Kuştepe Mah. Leylak 1 Sk. Murat İş Merkezi No:3/10 Şişli/İSTANBUL adresine ıslak imzalı dilekçe ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek kullanabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Hukuk büromuza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@dmb-partners.com adresine iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda ücret alınmayacak olup, cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

 

 

Sohbeti Aç
Yardıma mı ihtyiacınız var?
Canlı İletişim
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz